Skoči na glavno vsebino

Predstavniki sveta staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev predstavljajo:

 

1. VIO

 • Tamra Petrun (1. A)
 • Anja Hržič (1. B)
 • Tomaž Zadravec (2. A)
 • Nataša Cimerman (2. B)
 • Jolanda Damiš Polanc (3. A)
 • Mirko Katalenič (3. B)

2. VIO

 • Tomaž Petrun (4. A)
 • Mateja Zagoranski (4. B)
 • Dejan Sadek (5. A)
 • Janja Böhm (5. B)
 • Metka Cvetko (6. A)
 • Robert Močnik (6. B)

 

3. VIO

 • Rudi Stanonik (7. A)
 • Mirjana Jančič (7. B)
 • Tina Šošter (7. C)
 • Aleksandra Zagoranski (8. A)
 • Jože Bauman (8. B)
 • Nataša Ribič (9. A)
 • Dušan Gleich (9. B)

 

Predsednik Sveta staršev je Tomaž Petrun.

Predstavniki sveta staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike staršev v Svet šole in druge organe šole, lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Dostopnost