Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba se enakopravno vključuje v delovanje šole pri reševanju psiholoških, pedagoških in socialnih vprašanj. Sodeluje z učenci, učitelji, vodstvom šole, s starši in z zunanjimi institucijami. Osnovne oblike dela so: svetovanje, posvetovanje, neposredna pomoč ipd. Vodi vpisovanje šolskih novincev in karierno svetovanje učencem ter staršem. Delo svetovalne delavke opravlja pedagoginja Urška Bertoncelj. Dosegljiva je od ponedeljka do petka na tel. št. 02 47 16 857, na elektronskem naslovu urska.bertoncelj@cufar.si ali osebno v svoji pisarni od 8. do 14. ure.

Delo svetovalne delavke opravlja tudi psihologinja Vita Vuk. Dosegljiva je na elektronskem naslovu vita.vuk@cufar.si

Dodatno strokovno pomoč, učno pomoč in svetovanje učencem izvajajo za to delo strokovno usposobljene delavke šole: Vesna Ferenc, Tina Hartman, Žanet Jus, Silvia Prelog in Vita Vuk.

 • vpis in sprejem otrok v šolo;
 • prvi razgovori s starši;
 • izvajanje vpisa;
 • koordinator za izvedbo zdravniških pregledov ter pregledov za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo;
 • obveščanje staršev o sprejemu otrok v šolo;
 • sodelovanje pri pripravi roditeljskega sestanka;
 • sodelovanje pri spoznavnih srečanjih bodočih prvošolcev in njihovih staršev;
 • razporejanje učencev v razrede;
 • pomoč učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami (svetovanje, posvetovanje z učitelji, oblikovanje vzgojnih smernic za posamezne učence, delo z oddelčnimi skupnostmi);
 • pomoč socialno ogroženim, reševanje finančnih težav;
 • subvencionirana prehrana, malica in kosilo;
 • subvencija šole v naravi − zbiranje dokumentacije in izdaja odločb, zbiranje donatorskih sredstev za plačilo šole v naravi;
 • karierna orientacija − informiranje učencev, organiziranje obiska učencev oz. predstavnikov srednjih šol na naši šoli, izvedba predavanja pred vpisom v srednjo šolo, zbiranje podatkov o učencih za potrebe kariernega svetovanja, izvedba izpolnjevanja vprašalnika o poklicni poti, individualno in skupinsko karierno svetovanje, timski posveti z učitelji, sprotno posredovanje gradiv za poklicno informiranje, individualno svetovanje za starše, posredovanje prijav za vpis na srednje šole, svetovanje učencem pri prenosu prijav.
 • sodelovanje s starši;
 • uradne ure za starše so vsak dan med 8. in 14. uro;
 • mesečne pogovorne ure in roditeljski sestanki se opravijo v skladu z letnim delovnim načrtom šole;
 • druge oblike sodelovanja s starši so svetovanje, vključevanje staršev v delo šole, sodelovanje pri projektih, predavanja, delavnice itd;
 • pomoč učencem pri socialni-čustvenih stiskah;
 • priprava preventivnih delavnic na različne teme za razrede in izvedba na razrednih urah;
 • svetovalno delo z učitelji;
 • psihološki pregled pripravljenosti za vstop v šolo;
 • izvajanje psiholoških testiranj (za namen identifikacije nadarjenosti ali primanjkljajev);
 • psihološko testiranje za namen karierne orientacije.

Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem, ki so na našo šolo usmerjeni z odločbo o usmeritvi in so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo..

Dodatno strokovno pomoč izvajajo specialna in rehabilitacijska pedagoginja, pedagoginja, inkluzivni pedagoginji, psihologinja in učiteljice. Izvajalke dodatne strokovne pomoči med seboj sodelujejo, se posvetujejo in usklajujejo svoje delo z učitelji, s starši in z zunanjimi strokovnjaki, ki obravnavajo učence s posebnimi potrebami. Trenutno so na našo šolo vključeni učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni učenci, učenci z avtističnimi motnjami in učenci s čustveno vedenjskimi motnjami.

Za vsakega učenca je imenovana strokovna skupina, ki spremlja vzgojno in izobraževalno delo posameznega učenca s posebnimi potrebami. Zanje oblikujemo, izvajamo in evalviramo individualizirane programe ter izvajamo ure dodatne strokovne pomoči. Prilagajamo metode in oblike učnega dela pri posameznih predmetih ter izvajamo prilagoditve v procesu vzgoje in izobraževanja. Poudarek dajemo spodbujanju njihovih močnih področij, kar dviguje njihovo samopodobo.

Usmerjanje otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb (v nadaljnjem besedilu: otroci s posebnimi potrebami) s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja poteka na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku. Starši izpolnijo zahtevo za začetek postopka usmerjanja, šola pa pripravi poročilo o otroku, opažanja učenca in zapis pogovora z učencem. Dokumente pošljemo na Zavod Republike Slovenije za šolstvo, OE Maribor. 

Starši se lahko na šoli po pomoč ali nasvet obrnejo, kadar pri svojem otroku opažajo:

 • težave pri učenju,
 • težave pri branju in pisanju,
 • težave v številskih in količinskih predstavah,
 • težave pri motoriki, grafomotoriki,
 • govorno-jezikovne težave,
 • hiperaktivnost,
 • težave s pozornostjo in koncentracijo,
 • čustveno vedenjske motnje,
 • avtistične motnje.

Izvajalke dodatne strokovne pomoči: Vesna Ferenc, Tina Hartman, Žanet Jus, Silvia Prelog in Vita Vuk.

Delo z nadarjenimi učenci

Nadarjeni učenci bodo lahko aktivno sodelovali v vseh projektih, ekskurzijah in drugih dejavnostih, ki jih organiziramo na šoli v tem šolskem letu. Pri tem bodo pridobili organizacijske sposobnosti vodenja delavnice, organizacije ekskurzije, priprave potrebnega delovnega materiala in hkrati nadgradili svoje znanje s področja književnosti, naravoslovja, družboslovja ter umetnosti.

Nadarjene učence bomo spodbujali k sodelovanju pri izdelavi raziskovalnih nalog na področjih, kjer so evidentirani kot nadarjeni.

V šolskem letu 2023/2024  imamo na šoli 38 potrjenih nadarjenih učencev. Nadarjenim učencem bomo ob razpisanih tekmovanjih in natečajih dodatno ponudili še:

Tema Datum Kraj Vodja, sodelujoči

Tabor za nadarjene

5.–9.

7.–9. 6. 2024 CŠOD Peca

Urška Bertoncelj, Vesna Ferenc, Andreja Ferk

Poglejmo v zvezde

7.–9.

2. ocenjevalno obdobje šola

Andreja Ferk, Boštjan Jus, Aleksander Kelemina

Večer branja

1.–5.

april 2024 šola

Mihelca Nedoh, Ana Drevenšek

Večer branja

6.–9.

april 2024 šola

Nataša Klis, Lili Kolarić

Raziskovalne naloge

september 2023–

maj 2024

šola

Andreja Korenjak, mentorji

Ekskurzija december 2023 Krapina, Zagreb

Vita Vuk, Urška Bertoncelj, Tina Hartman, Silvia Prelog

Pevska šola januar, februar 2024 šola

Kerstin Pori, Silvia Prelog, Vita Vuk

 

Dostopnost