Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

 

Šolska svetovalna služba se enakopravno vključuje v delovanje šole pri reševanju psiholoških, pedagoških in socialnih vprašanj. Sodeluje z učenci, učitelji, vodstvom šole, s starši in z zunanjimi institucijami. Vodi vpisovanje šolskih novincev in karierno svetovanje učencem ter staršem.

Osnovne oblike dela so: svetovanje, posvetovanje, neposredna pomoč ipd. 

Delo svetovalne delavke opravljata:

Pedagoginja

Urška Bertoncelj

tel: 02 47 16 857

e-naslov: urska.bertoncelj@cufar.si

 

Uradne ure v pisarni:

od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure

Psihologinja

Vita Vuk

e-naslov: vita.vuk@cufar.si

 

Dodatna strokovna pomoč:

Dodatna strokovna pomoč

Šolsko svetovalno delo zajema:

 • vpis in sprejem otrok v šolo;
 • prvi razgovori s starši;
 • izvajanje vpisa;
 • koordinator za izvedbo zdravniških pregledov ter pregledov za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo;
 • obveščanje staršev o sprejemu otrok v šolo;
 • sodelovanje pri pripravi roditeljskega sestanka;
 • sodelovanje pri spoznavnih srečanjih bodočih prvošolcev in njihovih staršev;
 • razporejanje učencev v razrede;
 • pomoč učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami (svetovanje, posvetovanje z učitelji, oblikovanje vzgojnih smernic za posamezne učence, delo z oddelčnimi skupnostmi);
 • pomoč socialno ogroženim, reševanje finančnih težav;
 • subvencionirana prehrana, malica in kosilo;
 • subvencija šole v naravi − zbiranje dokumentacije in izdaja odločb, zbiranje donatorskih sredstev za plačilo šole v naravi;
 • karierna orientacija − informiranje učencev, organiziranje obiska učencev oz. predstavnikov srednjih šol na naši šoli, izvedba predavanja pred vpisom v srednjo šolo, zbiranje podatkov o učencih za potrebe kariernega svetovanja, izvedba izpolnjevanja vprašalnika o poklicni poti, individualno in skupinsko karierno svetovanje, timski posveti z učitelji, sprotno posredovanje gradiv za poklicno informiranje, individualno svetovanje za starše, posredovanje prijav za vpis na srednje šole, svetovanje učencem pri prenosu prijav.
 • sodelovanje s starši;
 • mesečne pogovorne ure in roditeljski sestanki se opravijo v skladu z letnim delovnim načrtom šole;
 • druge oblike sodelovanja s starši so svetovanje, vključevanje staršev v delo šole, sodelovanje pri projektih, predavanja, delavnice itd;
 • pomoč učencem pri socialni-čustvenih stiskah;
 • priprava preventivnih delavnic na različne teme za razrede in izvedba na razrednih urah;
 • svetovalno delo z učitelji;
 • psihološki pregled pripravljenosti za vstop v šolo;
 • izvajanje psiholoških testiranj (za namen identifikacije nadarjenosti ali primanjkljajev);
 • psihološko testiranje za namen karierne orientacije.

 

Nadarjeni učenci:

Nadarjeni učenci

Dostopnost