Skoči na glavno vsebino
Za podrobnejši opis kliknite temo, ki vas zanima.

V šolskem letu 2014/15 se na osnovi spremenjene šolske zakonodaje (Zakon o osnovni šoli) izvajanje izbirnih predmetov razširi.

V skladu s 17. in 20.a členom Zakona o osnovni šoli (ZOŠ) mora OŠ izvajati pouk OBVEZNIH IN NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV.

 1. člen
  (izbirni predmeti)

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.
Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

20.a člen
(neobvezni izbirni predmet)

Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.
Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
Šola učencem 1. razreda obvezno ponudi pouk prvega tujega jezika, učencem od 4. do 9. razreda pa pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko.
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.
Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom šola ne izvaja pouka neobveznih izbirnih predmetov.

 

Učenec obvezno izbere iz seznama obveznih izbirnih predmetov enega oz. dva izbirna predmeta v trajanju dveh ur tedensko, lahko pa tudi treh ur tedensko, če s tem soglašajo starši.

V primeru, da izberejo tuji jezik, že zadostijo dvema urama izbirnega predmeta tedensko.

Če učenec obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev v celoti ali le pri eni uri tedensko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Starši do 30. junija posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v obsegu ene ure tedensko. Ravnateljica odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto.

Znanje se pri obveznih izbirnih predmetih ocenjuje, ocena se vpiše v spričevalo. Obiskovanje obveznih izbirnih predmetov je obvezno.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli osnovna šola izvaja naslednje neobvezne izbirne predmete:

 • Drugi tuji jezik – francoščina za učence od 4. – 6. – šola obvezno ponudi
 • Umetnost, računalništvo, šport, tehnika – za učence od 4. – 6. razreda – šola lahko ponudi

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju od 4. do 6. razreda.

V šolskem letu 2022/23 za učence 4., 5. in 6. razreda ponujamo naslednje neobvezne izbirne predmete:

 • 2. tuji jezik francoščina
 • umetnost – likovna ustvarjalnost
 • umetnost – glasbena ustvarjalnost
 • tehnika

 

Zgodnje učenje računalništva (ZPR) je nadstandardna dejavnost za učence 4., 5. in 6. razredov.

Zgodnje učenje računalništva je za učence brezplačno in se ne ocenjuje. Učenci ne potrebujejo zvezkov in učbenikov.

ZPR financira Mestna občina Maribor in se izvaja eno uro tedensko v času pred ali po pouku.

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja.

Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija.

ZPR  seznanja učence z različnimi področji računalništva. Predmet temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi,  učence seznanja s temeljnimi računalniškimi znanji. Učenci pridobivajo znanja in spretnosti za samostojno delo.

Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Način dela pri predmetu spodbuja kreativnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajna kot hitro razvijajoče se tehnologije.

Odločitev za obiskovanje je prostovoljna, dejavnost je brezplačna. K zgodnjemu učenju računalništva se učenec prijavi za naslednje šolsko leto s prijavnico.

Za učence 3., 4., 5. in 6. razreda Mestna občina Maribor financira zgodnje učenje tujega jezika.

Na naši šoli trenutno izvajamo zgodnje učenje nemščine v petih skupinah (dve skupini 3. razreda, ena skupina 4. razreda, ena skupina v 5. in ena skupina v 6. razredu). Predmet poučuje profesorica nemščine in angleščine Rosanda Cuder.

Zgodnje učenje nemščine je za učence brezplačno in se ne ocenjuje.

Učenci imajo tako možnost prvega stika z nemškim jezikom in razvijajo vse jezikovne veščine (razumevanje, govor, branje in pisanje). V okviru ZPN pa se tekom leta organizira še strokovna ekskurzija v nemško govorečo deželo (npr. obisk gledališke predstave v Grazu, ogled Graza in znamenitosti, grad Riegersburg ali čokoladnica Zotter, …), kjer imajo učenci nemščine možnost naučeno tudi uporabiti.

Učenje jezika ni le učenje besed, fraz ali intonacije. Je tudi spoznavanje kulture dežele jezika, ki ga spoznavamo in usmerja otrokov pogled v svet. Zgodnje učenje nemščine omogoča brezskrbno usvajanje novih besed, glasov, intonacije in omogoča stik s tujim jezikom brez pritiska.

Opisi OBVEZNIH izbirnih predmetov

Za opis kliknite na predmet.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:

V letošnjem šolskem letu smo učencem 7., 8. in 9. razredov ponudili pestro izbiro obveznih izbirnih predmetov. Glede na odločitve učencev se bodo v tem šolskem letu izvajali naslednji izbirni predmeti:

 

OIP

 

KRATICA

 

RAZRED

 

 

IZVAJALEC

ŠTEVILO SKUPIN

(DELITEV)

ANSAMBELSKA IGRA ANI 7 KERSTIN PORI 1
GLASBENI PROJEKT GLP 7 KERSTIN PORI 1
IZBRANI ŠPORT ODBOJKA IŠP 7

TEJA KRAJNČIČ

GORAN KOLEDNIK

2*

LIKOVNO SNOVANJE 1 LS1 7 JOŽICA LEŠNIK ŠVAJGER 1
MATEMATIČNA DELAVNICA 9 MD9 9 ANDREJA KORENJAK 1

SODOBNA PRIPRAVA

HRANE

SPH 7, 8 DRAGICA JURKUŠEK 1*
ZVEZDE IN VESOLJE ZVE 7, 8 ANDREJA FERK 1
TURISTIČNA VZGOJA TVZ 7 BOŠTJAN JUS 1
LIKOVNO SNOVANJE 2 LS2 8 JOŽICA LEŠNIK ŠVAJGER 1
ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI ŽČZ 8 BOŠTJAN JUS 1
POSKUSI V KEMIJI POK 8, 9 TINA STEINEKER 2*
ŠPORT ZA SPROSTITEV ŠSP 8

GREGOR SMOLAR

TEJA KRAJNČIČ

GORAN KOLEDNIK

3*
NAČINI PREHRANJEVANJA NPH 9 DRAGICA JURKUŠEK 2*
RETORIKA RET 9 ALEKSANDRA MIRKANOVIĆ 1
LIKOVNO SNOVANJE 3 LS3 9 JOŽICA LEŠNIK ŠVAJGER 1
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA ROM 9 DANIJEL ŠIC 1*
RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA   9 BOŠTJAN JUS 1
ŠPORT ZA ZDRAVJE ŠZZ 9

GREGOR SMOLAR

GORAN KOLEDNIK

2*

Računalništvo – Urejanje besedil 7.

Razred: 7.

Učitelj: Danijel Šic

Predmet je namenjen učencem 7. razredov.

Pri predmetu bomo osnovna urejanje dokumentov nadgradili s kazali in povezavami, naučili enostavnega urejanja fotografij ter razvijali računalniško mišljenje ob robotkih.

Pri predmetu računalništvo – ”Računalništvo – urejanje besedil” bodo učenci:

 • razvijali sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje dokumentov,
 • razvijali pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov),
 • posneli fotografijo in jo obdelati (osnove),
 • urili računalniško razmišljanje ob robotkih in še kaj.

 

Računalništvo – Multimedija 8.

Razred: 8.

Učitelj: Danijel Šic

Predmet je namenjen učencem 8. razredov.

Pri predmetu bomo osnovna urejanje dokumentov nadgradili s kazali in povezavami, naučili enostavnega urejanja fotografij ter razvijali računalniško mišljenje ob robotkih.

Pri predmetu računalništvo – ”Računalništvo – urejanje besedil” bodo učenci:

 • razvijali sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje dokumentov,
 • razvijali pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov),
 • posneli fotografijo in jo obdelati (osnove),
 • urili računalniško razmišljanje ob robotkih in še kaj.

 

Računalništvo – Računalniška omrežja 9.

Razred: 9.

Učitelj: Danijel Šic

Predmet je namenjen učencem 9. razredov.

Pri predmetu gradili spletne strani ter sestavljali programe za mobilne telefone.

Pri predmetu računalništvo – ”Računalništvo – računalniška omrežja” bodo učenci:

 • razvijali sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje spletnih strani,
 • spoznali osnove urejanja spletnih strani v html,
 • postavili lastno spletno stran v WordPressu,
 • izdelali lastno aplikacijo za mobilni telefon.
 • razvijali pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov),
 • posneli fotografijo in jo obdelati (osnove),
 • urili računalniško razmišljanje ob robotkih in še kaj.

 

Filozofija za otroke

Učiteljica: Jožica Špec

Razred: 7., 8. in 9.

Si rad/a zastavljaš vprašanja?
Rad/a razmišljaš in iščeš odgovore?
Rad/a izražaš svoje mnenje, ideje, predloge?
Rad/a prisluhneš mnenju, idejam, predlogom drugih?
Rad/a misliš s svojo glavo?

Če si na zgornja vprašanja odgovoril/a pritrdilno, je izbirni predmet Filozofija za otroke pravi zate.

Pri predmetu Filozofija za otroke bomo raziskovali svet mišljenja, razvijali domišljijo, kreativnost, kulturo dialoga in miselne spretnosti. V skupini bo vsak učenec enakopravno sodeloval, izražal svoje mnenje, ga utemeljeval, analiziral, prav tako pa prisluhnil sošolcem, njihovemu pogledu, argumentiranju. Pri tem bomo krepili pozitivno samopodobo, strpnost in humanost.

KAKO BO POTEKAL POUK?
Pri učnih urah bomo sedeli v krogu in se sproščeno pogovarjali o različnih temah ter izmenjali misli in stališča. Izhodišče pouka je vsako leto druga čitanka z zgodbami iz življenja otrok, na katerih se pri pouku gradi vodeni dialog; ta učence združi v skupino, ki sodelovalno raziskuje v zgodbe vpletene probleme.
Učiteljica ni tista, ki pozna pravo pot in prave odgovore, temveč je le vaša spremljevalka, ki včasih pomaga, da se ne izgubite preveč.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE

Za dobrega filozofa je dovolj, če se zna navadnim stvarem čuditi. Filozofija je debata in pisanje dnevnikov (spisov): Kaj misliš o tem? Kakšna je tvoja izkušnja? Kako bi rešili problem? Ali si zadovoljen z rešitvijo?…
Ker predmet torej temelji na izražanju in upoštevanju različnih mnenj, razmišljanj, pogledov, ure pa temeljijo na pogovorih, bodo učenci pridobili ocene na podlagi sodelovanja, upoštevanja kulture dialoga ter pisanja kratkih dnevnikov (razmišljanje o predelani temi, debati).

Ker se bo na naši šoli predmet izvajal prvič, bo letos osrednja tema kritično mišljenje za vse razrede. V kolikor se boste predmetu pridružili še naslednji dve leti pa razširimo debato na etična raziskovanja in družbene odnose. Spodaj je kratek opis posameznih tem:

KRITIČNO MIŠLJENJE (7. razred)

Pogovarjali se bomo o vsakodnevnih temah: resnica, laž, vraževerja, zaupanje, odnosi med ljudmi, spoštovanje, sreča… Zastavljali si bomo različna vprašanja (npr. Kdo sem?) in poskušali kritično razmišljati (zagovarjati svoje mnenje in dopuščati tudi ostalim do svojega).

Matematična delavnica 7 – 7. razred

Učiteljica: Andreja Ferk

Razred: 7.

Matematična delavnica 7 je naravoslovni-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci pridobijo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji pridobljenimi pri rednem pouku.

Razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja. Razvijajo prostorsko predstavljivost, učijo se celovitega načrtovanja in razvoja matematične dejavnosti. Spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.

Učenec se bo pri tem predmetu seznanil z naslednjimi sklopi:

LOGIKA

 • s premislekom zna rešiti logične besedilne naloge,
 • rešiti naloge s pomočjo grafične ali diagramske ponazoritve,
 • rešiti razvedrilne naloge, ki temeljijo na interpretaciji teksta.

ŠTETJE

 • uporabi pri preštevanju pravilo vsote oz. produkta,
 • opisati graf,
 • ponazoriti kombinatorično situacijo z grafom in spretno prešteti veje,
 • sistematično izpisati razporeditve in izbore objektov ter jih povezati z drevesi oz. z pravilom produkta.

NENAVADNA MATEMATIKA

 • poznavanje rimskega zapisa,
 • kreativno uporabljanje različne vrste zapisov števil,
 • spoznavanje manj znanih pisnih računskih algoritmov,
 • ustvarjalno razmišljanje o običajnih algoritmih,
 • računanje z ostanki pri deljenju,
 • uporabljanje pravila prirejanja števil.

TLAKOVANJE

 • tlakovanje ravnine,
 • osnovna načela tlakovanja,
 • uporaba simetrije,
 • utemeljitev določenih lastnosti likov pri tlakovanju.

Predmet je namenjen učencem in učenkam različnih matematičnih sposobnosti. Vsebina in oblika dela v razredu se prilagaja interesom in sposobnostim učencev.

Matematična delavnica 8 – 8. razred

Učiteljica: Jožica Špec

Razred: 8.

Učenci pri predmetu razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja. Oblikujejo pozitiven odnos do matematike, razvijajo sposobnost opazovanja lastne matematične dejavnosti. Razvijajo prostorsko predstavljivost, učijo se celovitega načrtovanja in razvoja matematične dejavnosti. Spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.

Učenec se bo pri tem predmetu seznanil z naslednjimi sklopi:

ZGODOVINA MATEMATIKE

 • Poznati matematiko kot kulturni pojav , vedeti ,da se dojemanje in način ukvarjanja z matematiko skozi zgodovino spreminjata in tako se spreminja njen pomen.
 • Iskati vire in samostojno pridobiti informacije o matematiki iz različnih kultur.

DRUGAČNA GEOMETRIJA

 • poznati geometrijske like, telesa in njihove lastnosti (tangram, origami),
 • upodobiti geometrijske lastnosti likov in teles pri konstrukcijah iz raznih materialov,
 • uporabiti svoje geometrijsko znanje pri konstrukcijah z nadstandardnimi orodji (deščica, kozarec).

GEOMETRIJA S PREPOGIBANJEM PAPIRJA

 • konstruirati preproste geometrijske like s prepogibanjem papirja,
 • preveriti geometrijske lastnosti likov z rokovanjem materiala (s prepogibanjem papirja),
 • z geometrijskimi argumenti utemeljiti preprosto konstrukcijo s prepogibanjem papirja,
 • spoznati najosnovnejše o topologiji ploskev (ploskev, rob, ploskev, stran, dvostranske in enostranske ploskve).

Predmet je namenjen učencem in učenkam različnih matematičnih sposobnosti. Vsebina in oblika dela v razredu se prilagaja interesom in sposobnostim učencev.

Vsak učenec lahko obiskuje delavnico za osmi razred tudi če ni bil udeležen v predhodni matematični delavnici 7.

Matematična delavnica 9,  9. razred

Učiteljica: Andreja Ferk

Razred: 9.

MatD9

Kaj pa ocene?

Ocene temeljijo na izdelkih, ki jih je učenec/učenka pripravil v okviru sklopa. Dodatne ocene se lahko nanašajo na sprotno delo, pri čemer upoštevamo tako sodelovanje kot tudi uspešnost učenca. Pri ocenjevanju torej niso pomembni le dosežki, temveč tudi prizadevnost posameznika .

Zakaj te vabim k matematični delavnici 9?

Če ti je všeč, da sam odkrivaš pravila, da delaš v skupinah, da se na zabaven način učiš in nadgrajuješ svoje znanje matematike, potem se nam pridruži. Ne ustraši se, nismo preveč zahtevni zate, saj bo vsak odkrival po svojih zmožnostih.

Sonce, Luna in Zemlja,  7., 8., 9. razred

Učiteljica: Andreja Ferk

Je enoletni izbirni predmet.

Učenci bodo pri pouku:
– spoznali svetlobo kot vir energije in nosilca informacije o telesu, od katerega prihaja;
– spoznali nekaj osnovnih pojmov in zakonitosti astronomije;
– pridobili osnovna znanja o zvezdah in vesolju;
– spoznali postopke opazovanja nočnega neba;
– opazovali nočno nebo s teleskopom;
– na nočnem nebu določali lego ozvezdij in iskali objekte, označene na zvezdni karti;
– zbirali in urejali podatke o vesolju;
– pripravljali na tekmovanje iz astronomije.

Pouk pri predmetu bo temeljil na načrtovanju in izvajanju opazovanj nočnega neba in zbiranju podatkov o vesolju. Poleg spretnosti za opazovanje nočnega neba bodo učenci razvijali tudi sposobnosti za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja: učbenikov, revij, elektronskih virov in enciklopedij.

 

Glasbena dela

Učiteljica: Kerstin Pori
Razred: 9.

Predmet Glasbena dela je namenjen vsakomur, ki ga svet glasbe zelo privlači. Ne predvideva posebnega glasbeno teoretičnega predznanja, pač pa veliko radovednosti, iskrivega duha in volje za zbrano poslušanje glasbenih del, za katere pri samem pouku zmanjka časa. Obiskovali bomo različne glasbene prireditve, jih presojali in vrednotili ter o njih poročali. Svoje delo in raziskave bomo predstavili tudi drugim.

Učenci po zaključku predmeta Glasbena dela poznajo izbor skladb, razumejo temeljne značilnosti večjih glasbenih oblik, prepoznajo zasedbe skladb in njihove ustvarjalce, ter poznajo temeljne informacije o glasbenih ustvarjalcih in poustvarjalcih.

Cilji in vsebine:
•    Učenci spoznajo značilnosti različnih glasbenih slogov, zvrsti in žanrov;
•    navajajo se na sprejemanje obsežnejših glasbenih del (npr. opera, balet, musical, …);
•    ob različnih zvrsteh umetniške komunikacije (glasbene, besedne, likovne in gibno-plesne) izražajo glasbena doživetja in predstave;
•    orientirajo se v temeljnih oblikovnih značilnostih;
•    razumejo sintezo besedne in glasbene umetnosti;
•    poglobijo odnos do ljudske glasbene zapuščine;
•    razvijajo sposobnost presoje in vrednotenja glasbenih dosežkov;
•    selektivno izbirajo medijske glasbene programe in oblikujejo osebno zbirko zvočnih posnetkov;
•    v okviru možnosti obiskujejo glasbene prireditve in o njih poročajo;
•    znajo uporabljati glasbene informacije v priročni literaturi in na spletnih straneh.

Glasbeni projekt – 8. razred

Učiteljica: Kerstin Pori

RAZRED: 8.

Pri tem predmetu bodo učenci razvijali svojo ustvarjalnost, raziskovalno žilico, poglobili glasbena in druga znanja ter splošno razgledanost. V njem lahko uspešno sodelujejo otroci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami. Traja eno leto po 35 ur letno (enkrat tedensko), pouk ni vezan na razred (oder, teren, …).

Učenci pri tem predmetu bodo:

 • uresničevali glasbene projekte, značilne za določen kulturni prostor in čas,
 • oblikovali svoje glasbene zamisli s pomočjo računalnika in klaviatur,
 • raziskovali razna glasbena področja (glasbene ustanove, glasbene poustvarjalce, glasbeno zapuščino v svojem okolju,…),
 • obiskali koncertno hišo, televizijsko ali radijsko hišo,
 • si ogledali glasbeni film ali film z glasbeno tematiko,
 • spoznali organizacijo in izvedbo določene glasbene prireditve
 • Spoznavali lastne in šolske inštrumente.
 • Izvajali glasbena dela v lastnih priredbah in tudi nastopali na šolskih prireditvah.

V okviru projekta bomo obiskali eno glasbeno predstavo, prireditev ali koncert. Ustvarjali bomo glasbene točke za šolske prireditve ter sodelovali s pevskimi zbori in učenci pri izbirnem predmetu ansambelska igra. Ocenjevali bomo aktivnost pri organizaciji, vsebini, pri glasbenih dejavnostih ter napredek pri ustvarjanju.

Ansambelska igra 7.

Učiteljica: Kerstin Pori

Razred: 7.

Namen predmeta ansambelska igra je predvsem praktično delo – petje in igranje na različne inštrumente. Pri pouku glasbene umetnosti bi si večkrat želeli še več praktičnega dela, ampak včasih za to zmanjka časa oziroma se ne moremo posvetiti samo praktičnemu delu. Zato ponujamo otrokom, ki imajo željo po ustvarjanju glasbe s petjem in igranjem na različne inštrumente dodatno možnost, da se pokažejo v tistem, kar radi počnejo.

Raziskave kažejo, da učence in mladostnike zelo zanima instrumentalno izvajanje, samostojno ali v povezavi s petjem. Izbirni predmet ansambelska igra jim mora omogočiti, da svoje interese uresničijo z dosežki, ki jih lahko predstavijo drugim. Nastopi so značilna oblika umetniškega glasbenega udejstvovanja. Program se prilagodi različnim individualnim zmožnostim in interesom učencev.

Med inštrumenti lahko uporabljamo lastna, improvizirana, Orffova, ljudska, elektronska in posamezna klasična glasbila. Lastna glasbila (ploskanje, topotanje, tleskanje …) so primerna za urjenje in sinhronizacijo motorike, njihova kombinacija pa se prilega tudi ritmično poudarjenim vsebinam. Pri Orffovih glasbilih se odločimo za posamezen sklop ritmičnih, melodičnih ali ritmično-melodičnih glasbil. Ljudska glasbila (nekatera lahko izdelamo tudi z učenci) povežemo s slovensko glasbeno zapuščino: pesmi, izštevanke, reki, plesi. Elektronska glasbila predstavljajo sodobno sredstvo, ki lahko predstavljajo po svoji zvočnosti in mnogih različnih možnih kombinacijah samostojen način spremljave ali izvedbe. Pri posameznih klasičnih glasbilih so mišljeni predvsem učenci glasbenih šol, ki jih lahko vključimo v ansambelsko igro s tistim inštrumentom, ki se ga učijo.

Vsak posameznik igra določen inštrument ali ga zamenja z drugim, hkrati pa je po možnosti tudi pevec ali izvajalec ritmičnih besedil. Učenci, ki se bodo odločili za ta predmet, se bodo po najbolj naravni poti seznanili z glasbenimi zapisi. Spoznali jih bodo ob neposrednem izvajanju, kar pomeni, da predmeta ne smemo spremeniti v glasbeno teorijo.

CILJI PREDMETA:

 • učenci poustvarjajo vokalne, instrumentalne in vokalno-instrumentalne vsebine;
 • izbirajo izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in zmožnostih;
 • navajajo se na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in na zapis lastnih zamisli;
 • izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizacijo in glasbenim oblikovanjem – komponiranjem ter izvajanjem v razredu in javno;
 • predstavljajo svoje poustvarjalne in ustvarjalne dosežke.

 

Likovno snovanje 7., 8. in 9. razred

Učiteljica: Jožica Lešnik Švajger

Razred:

 1. r – LIKOVNO SNOVANJE I,
 2. r – LIKOVNO SNOVANJE II,
 3. r – LIKOVNO SNOVANJE III

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne vzgoje. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti.

Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področij zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje.

Učenec se bo naučil in spoznal pri izbirnem predmetu

LIKOVNO SNOVANJE I:

 • linearne elemente in površine,
 • risbo in kompozicijo,
 • pisavo,
 • pisavo in risbo,
 • komponiranje barvnih ploskev,
 • modo,
 • kompozicijo in kip.

 

Učenec se bo naučil in spoznal pri izbirnem predmetu

LIKOVNO SNOVANJE II:

 • likovni prostor,
 • vidno (vizualno) ravnotežje,
 • gibanje točke in črte,
 • glasbo kot likovni motiv,
 • umetniško grafiko,
 • uporabno (industrijsko) grafiko,
 • umetnost oblikovanja prostora,
 • scenski prostor.

Učenec se bo naučil in spoznal pri izbirnem predmetu

LIKOVNO SNOVANJE III:

 • zlati rez,
 • obrnjeno perspektivo, aspektivo,
 • kip in ambient,
 • vizualna sporočila in likovne vsebine,
 • film

Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, emocije in motorično občutljivost, točno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja in razumevanje sodobne vizualne komunikacije.

Nemščina 7. razred

Učiteljica: Rosanda Cuder

Razred: 7.

Ali ste vedeli, da:

 • je nemščina poleg italijanščine uradni jezik v švicarski gardi (die Schweizergarde) v Vatikanu.
 • je nemščina eden od (manjšinskih) nacionalnih jezikov v Namibiji.
 • 155 milijonov ljudi na svetu govori nemški jezik – s tem nemščina zaseda deveto mesto (na prvem je mandarinščina z 867,2 milijona govorcev).

Pogosto se srečujemo s trditvami, da je nemški jezik “trd” in zahteven za učenje. Zaradi člena, ki ga je potrebno postaviti pred samostalnik, nato pa še uporabiti v pravilnem sklonu, je učenje nemščine za mnoge morda res zahtevnejše od učenja italijanščine ali španščine. Tudi mnenja o njegovi lepoti so deljena. Eno pa je gotovo: ni večjih mojstrov v sestavljanju dolgih besed kot so Nemci. Že Mark Twain se je pošalil: »Večnost obstaja zato, da imamo nekateri od nas možnost naučiti se nemščine.«

Vsekakor pa ne moremo mimo dobrih razlogov, zakaj je učenje nemščine pametna naložba:

 • nemški jezik je najbolj razširjen materni jezik v Evropski uniji,
 • po številu govorcev sodi nemški jezik tudi med največje svetovne jezike,
 • Slovenija ima dobre poslovne odnose z nemško govorečimi državami; znanje nemščine vam bo olajšalo osebne in kasneje morda tudi poslovne stike z nemško govorečimi in odprlo marsikatera vrata,
 • z dobrim znanjem nemškega jezika imate boljše možnosti za počitnikovanje, bivanje, šolo (študij) ali delo v tujini.

S šolskim letom 17/18 se kot izbirni predmet ponovno ponuja nemščina. Čaka vas 70 ur spoznavanja nemških besed, opisovanja sebe in svoje družine, spoznavanja barv, številk, prostorov in pohištva, šolskih potrebščin in predmetov, … Uporabljali bomo računalnike in spletne strani, za slušno utrjevanje naučenega. Izvedli bomo vsaj eno strokovno ekskurzijo v nemško govoreče mesto, se sprehodili po enem izmed mest Avstrije ali Nemčije, projektno predstavljali zgodovino in kulturo Avstrije/ Nemčije, se udeležili kakšnega natečaja ali eTwinning projekta…

Nemščino nekateri spoznavate že nekaj časa. Spoznali ste že tudi, da čeprav govorijo nemško tako v Nemčiji kot v Avstriji in Švici, se njihov jezik včasih vseeno razlikuje. Avstrijci npr. mesec januar imenujejo Jänner in Nemci Januar, vozovnici pa se v Švici reče Billet in v Nemčiji Fahrkarte. Tudi v slovenščini najdemo kup germanizmov: malar – pleskar, putr – maslo, štrudelj – zavitek,šocl – fant, ljubček, ahtati – paziti, nucati – potrebovati … Prav tako smo prevzeli veliko nemških pregovorov, med njimi: Alte Liebe rostet nicht – Stara ljubezen ne zarjavi ali pa Es ist nicht alles Gold, was glänzt – Ni vse zlato, kar se sveti.

Vse drugo in še več, pa vas čaka v prihodnjem šolskem letu pri pouku. Ich freue mich auf euch!

.

 

Nemščina 8. razred

Nemščina 8. razred

Učiteljica: Rosanda Cuder

Razred: 8.

V 8. razredu v šolskem letu 17/18 nadaljujemo s poukom obveznega izbirnega predmeta nemščine. Izvedli bomo tudi vsaj eno strokovno ekskurzijo v nemško govoreče mesto, se sprehodili po enem izmed mest Avstrije ali Nemčije, projektno predstavljali zgodovino in kulturo Avstrije/ Nemčije, se udeležili kakšnega natečaja ali eTwinning projekta…Letos smo bili npr. v Münchnu. Prihodnje leto pa nas čaka poglabljanje in nadgrajevanje tematskih sklopov o sebi, družini, mojem okolju, …

Učenci naše šole ste poučevanje nemščine toplo sprejeli, saj so vam prednosti le-te jasne že sedaj. Če še niste prepričani kateri izbirni predmet izbrati v 8. razredu pa naj vas ponovno spomnim na nekaj dejstev: nemški jezik je najbolj razširjen materni jezik v Evropski uniji, po številu govorcev sodi nemški jezik tudi med največje svetovne jezike, Slovenija ima dobre poslovne odnose z nemško govorečimi državami, z dobrim znanjem nemškega jezika pa imamo olajšano tudi počitnikovanje, bivanje, šolo (študij) ali celo delo v tujini.

Veselim se novih dogodivščin, ki me skupaj z vami čakajo ob usvajanju nemškega jezika. MFG!

 

Nemščina 9. razred

Učiteljica: Rosanda Cuder

Razred: 9.

V 9. razredu v šolskem letu 17/18 nadaljujemo s poukom obveznega izbirnega predmeta nemščine. Deveti razred temelji predvsem na utrjevanju in poglabljanju tematskih sklopov predelanih od 3. razreda naprej. Za popestritev bomo v sklopu Erasmus plus programa, tako kot letošnje leto, sodelovali tudi v mednarodnih projektih evropskih članic ter spoznavali kulturo in jezikovno različnost Evrope. Načrtuje se tudi obisk nemško govorečega mesta in še kaj …

Pouk nemščine omogoča učencem razvoj njihovih sposobnosti, osebno rast in samouresničitev. Učenci pridobivajo jezikovna in nejezikovna znanja ter razvijajo jezikovne zmožnosti, spretnosti, stališča in vrednote. Te jim bodo omogočile dejavno, uspešno in kritično vključevanje v njihovo osebno, šolsko in družbeno okolje, v nadaljnje šolanje in v prihodnje poklicno udejstvovanje.

Veselim se novih dogodivščin, ki me skupaj z vami čakajo ob usvajanju nemškega jezika. MFG!

Organizmi v naravnem in umetnem okolju 7., 8. in 9. razred

Učitelj: David Cuder

Razred: 7., 8. in 9.

Je enoletni program, ki se izvaja eno uro tedensko .

Učenci bodo opazovali, raziskovali in spoznavali živa bitja, ki jih najbolj zanimajo. Spoznavali bodo tudi rokovanje z živalmi in osnove gojenja organizmov. Pouk bo potekal tudi na terenu, saj si bomo med drugim ogledali tudi mariborski akvarij-terarij.

Cilji:

 • spoznavanje osnovnih ekoloških zakonitosti v naravnem okolju,
 • spoznavanje značilnih predstavnikov živih bitij v ekosistemih bližnje okolice,
 • spoznavanje povezanosti v prehranjevalnem spletu,
 • prepoznavanje negativnih posledic človekovih posegov v naravo,
 • iskanje razlik med naravnimi in umetnimi okolji,
 • spoznavanje osnov gojenja organizmov v vivarijih,
 • zavedanje, da so živa bitja, ki jih gojimo ali imamo v oskrbi, odvisna od nas.

 

Rastline in človek 7., 8. in 9. razred

Učitelj: David Cuder

Razred: 7., 8. in 9. razred

Izbirni predmet Rastline in človek je enoletni predmet v obsegu 35 ur.

Izbirni predmet Rastline in človek omogoča učencem bolje spoznati rastline in njihov izjemen pomen za življenje človeka. Rastline nas povsod spremljajo, so posreden ali neposreden vir hrane, zdravja in zaščite.

Izbirni predmet Rastline in človek omogoča učencem razvijati individualno ustvarjalnost.

Cilji predmeta

 • spozna v kakšne namene uporablja človek rastline;
 • pojasni evolucijsko povezanost rastlin, živali in človeka;
 • spozna zgodovinsko povezanost rastlin s človekom;
 • spozna, da človek v želji za večjim pridelkom uporablja sredstva, ki dolgoročno škodujejo okolju in rastlinam ter spozna bogastvo sladkovodnih in predvsem morskih alg;
 • seznani se s pomenom alg za zdravje ljudi in za prehrano;
 • spozna pomen rastlin v človekovi prehrani;
 • spoznava tuje in domače prehrambene rastline
 • poveže prehrambeno vrednost rastlin z njihovo sestavo (beljakovine, celuloza, škrob, eterična olja itd);
 • spozna najpogostejše domače in tuje začimbnice;
 • spozna najpogostejše zdravilne rastline v naravnem okolju in ve, da so nekatere med njimi ogrožene in zavarovane;
 • poveže uporabnost rastlin z vsebnostjo učinkovin;
 • zna po literaturi poiskati podatke o zdravilni vrednosti izbrane rastline; o tem, kateri deli rastline so zdravilni in kakšni so postopki nabiranja in sušenja zdravilnih rastlin;
 • se zaveda, da ima zdravljenje z zdravilnimi rastlinami omejen obseg; spoznava okrasne rastline;
 • spozna, da si je človek že v davni zgodovini lepšal okolje z rastlinami;
 • spozna, da so mnoge okrasne rastline prinesene k nam iz drugih okolij;
 • spozna, da moramo tujerodnim rastlinam zagotoviti podobne razmere kot v njihovem avtohtonem okolju.

 

Poskusi v kemiji 8. in 9. razred

Učiteljica: Tina Steineker

Razred: 8. in 9.

Predmet predstavlja nadgradnjo predmeta kemija. Je enoletni izbirni predmet.

Učencem omogoča, da s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanje, spretnost in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. Spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji in se seznanijo z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju. Urijo se v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega dela, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje: postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj in rezultatov, sposobnost osmišljanja, predstavitve opažanj in rezultatov, opazovanje soodvisnosti in povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.

Pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji se razvija in poglablja naravoslovna pismenost, osnove znanstvenega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s prakso.  

Kemija v življenju 9. razred

 

Učitelj: Tina Steineker

Razred: 9.

Kemija v življenju je izbirni predmet, ki ga lahko izberejo učenci v 9. razredu ne glede na učni uspeh in predznanje. Učenci se za ta predmet lahko odločajo ne glede na to, ali so preteklo šolsko leto obiskovali izbirni predmet Poskusi v kemiji. Potekal bo skozi celo šolsko leto, po eno uro na teden po pouku. Pouk temelji na praktičnem delu.

Učenci bodo že pridobljeno znanje kemije razširili in poglobili. Spoznali bodo pomen kemije kot temeljne naravoslovne vede, ki je ključna pri reševanju problemov na kozmetičnem, medicinskem, kemijskem, farmacevtskem, tekstilnem in prehranskem področju.

Dotaknili se bomo tudi področja umetnosti in modnih trendov.

Pri predmetu Kemija v življenju se bodo prepletale  naslednje teme:

 • Tekmovanje snovi(kromatografija); ugotavljali bomo, katera barvila vsebujejo listi različnih rastlin.
 • Svet barv (naravna barvila); iz rastlin bomo izolirali naravna barvila in jih nato uporabili zabarvanje raznih materialov.
 • Kemija tudi diši(eterična olja); pridobivali bomo eterična olja, ki jih bomo kasneje lahko tudi uporabili.

Praktično delo s številnimi poskusi  bomo obogatili z iskanjem informacij na medmrežju, uporabo zgoščenk in različne literature.

Učenci ne potrebujejo učbenika ali delovnega zvezka. Potrebno gradivo dobijo v šoli.

Predmet se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5, v šolskem letu vsak učenec pridobi tri ocene. Pri predmetu ni testov znanja in ustnega ocenjevanja znanja. Ocene bodo pridobljene iz izdelkov in eksperimentalnega dela.

Sodobna priprava hrane 7. in 8. razred

Učiteljica Dragica Jurkušek

Razred: 7. in 8.

Predmet traja eno leto. Obsega 35 šolskih ur letno.

Cilji predmeta: učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter načina priprave takšnih jedi. Splošni cilji predmeta so usmerjeni k razvijanju uporabe, povezovanja in tvornega razmišljanja za preudarno odločanje o lastni prehrani, predvsem v smislu zagotavljanja zdravja ter razvijanju individualne ustvarjalnosti.

Vsebine: Hranilne snovi v povezavi z zdravjem, kjer učenci spoznajo hranilne snovi in njihov vpliv na zdravje človeka, pravilno razporeditev teh snovi preko celega dneva ter posledice nepravilnosti v prehrani, ki privedejo do deficitarnih bolezni. Učenci se seznanijo s kakovostjo živil in jedi z vidika fizioloških, senzoričnih ter tehnoloških lastnosti in znajo le-te tudi sami oceniti. Postopki predpriprave in priprave živil povzročajo spremembe v hranilni vrednosti. Zaradi nepoznavanja teh sprememb lahko pri pripravi hrane povzročimo spremembe zaradi katerih jed ne ustreza kriterijem zdrave hrane. Spoznajo prehranske navade, ki so seštevek mnogih vplivov, postanejo del našega vsakdanjika in imajo zelo pomembno vlogo pri našem zdravju. Posebno pa poudarimo vlogo zajtrka v našem delovnem dnevu.

 

Retorika 9. razred

Učiteljica: Aleksandra Mirkanović

Razred: 9.

Ali veste, da se je Steve Jobs na svoje prezentacije pripravljal več kot mesec dni, da je Winston Churchill izjavil, da potrebuje teden dni časa za pripravo desetminutnega govora, in da je Barack Obama veliko časa posvetil učenju retorike, preden je vstopil v politiko? Nastopi teh ljudi so tako suvereni, da izgleda, kot da govorijo spontano, brez vsakršnih priprav, a to je daleč od resnice. Že stari Grki so verjeli, da se dober govornik ne rodi, ampak naredi. In to bomo počeli pri izbirnem predmetu retorika – učili se bomo govorništva, učili se bomo postati govorniki.

Retorika je veščina spretnega in uspešnega govornega prepričevanja. Namen retorike je učence seznaniti na le s pojmi prepričevanja in argumentiranja, temveč tudi s tehnikami prepričevanja, elementi prepričevalnega postopka, oblikami prepričevanja, strukturacijo govora in vsestranskim obvladovanjem govorne situacije, razliko med prepričevanjem in argumentiranjem, razlikovanje med dobrimi in slabimi argumenti.

Cilji izbirnega predmeta:

Učenci spoznavajo in se učijo:

 • kaj je retorika;
 • etiko dvogovora;
 • kaj je argumentacija;
 • razliko med dobrimi in slabimi argumenti;
 • nastanek in zgodovino retorike;
 • javnega nastopanja in izražanja svojih stališč;
 • učinkovitega prepričevanja in argumentiranja.

Učenci razvijajo sposobnost samostojnega in suverenega govornega nastopanja, sposobnost jasne, logične predstavitve misli, sposobnost sprejemanja in razumevanja sporočil ter njihovega analiziranja in vrednotenja.

Izbrani šport – odbojka 7. razred

Učitelj: Gregor Smolar

Razred: 7.

Je enoletni program, ki se izvaja eno uro tedensko. Pri predmetu učenci spoznavajo praktične in teoretične vsebine.
Spopolnjujejo se v osnovih tehničnih elementih : zgornji in spodnji odboj, spodnji servis.

Prav tako se učijo zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov : podaja, sprejem servisa, zgornji servis, napadalni udarec, enojni in dvojni odboj, sodelovanje v obrambi sistemu ″center naprej″.

Igralne različice 2:2, 3:3 na različnih velikosti igrišč, ter igra 6:6 na skrajšanem ali normalne igrišču.

Namen odbojke je spodbujati medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost, spoštovati pravila športnega obnašanja in doživljati vpliv športne vadbe v izbranem športu na dobro počutje.

 

Šport za sprostitev 8. razred

Učitelj: Gregor Smolar

Razred: 8.

Namen enoletnega predmeta Šport za sprostitev je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

Cilji izbirnega predmeta šport za sprostitev:

 • razvijati gibalne (moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje, natančnost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi,
 • z izbranimi nalogami oblikovati skladno postavo,
 • opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost,
 • seznaniti se z novimi športi, ki so pomemben del sodobne športno-rekreativne ponudbe,
 • razumeti odzivanje organizma na aerobno ali anaerobno obremenitev, telesno ali psihično preutrujenost in druge stresne dejavnike,
 • spoznati različne tehnike sproščanja,
 • razumeti pomen redne spremljave telesne teže in ravni gibalne ter funkcionalne učinkovitosti,
 • doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe, oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno
 • ukvarjanje s športom v šoli in prostem času, ravnovesje med delom in počitkom, telesna nega, zdrava prehrana),
 • izoblikovati posameznikovo samopodobo na področju doživljanja in dojemanja svojega telesa,
 • spodbujati medsebojno sodelovanje in spoštovanje različnosti,
 • razviti kulturen odnos do narave in okolja.

Pri programu šport za sprostitev ponudimo sodobne športno-rekreativne vsebine glede na možnosti okolja in različnost v zmožnostih in interesih učencev. Namen programa je približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam, omogočiti spoznavanje novih športov in poudariti razvedrilni in sprostilni značaj športa. Program lahko vsebuje športne zvrsti iz osnovnega programa (ples, aerobika, tek, plavanje, pohodništvo), lahko pa tudi druge športe, ki jih ponudi šola.

 

Šport za zdravje 9. razred

Učitelj: Gregor Smolar

Razred: 9.

Namen enoletnega predmeta Šport za zdravje je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

Cilji izbirnega predmeta šport za zdravje:

 • razvijati gibalne (predvsem moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi,
 • z izbranimi nalogami ohranjati pravilno telesno držo in oblikovati skladno postavo,
 • opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost,
 • izpopolnjevati športna znanja tistih športov rednega učnega načrta športne vzgoje, ki nudijo možnost kasnejše prostočasne dejavnosti (atletika, ples, aerobika, odbojka, košarka, nogomet, plavanje),
 • spoznati pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje in dobro počutje,
 • spoznati primerno prehrano ob določenih športnih dejavnostih, pomenom nadomeščanja izgubljene tekočine in škodljivostjo dopinga,
 • razumeti odzivanje organizma na napor,
 • oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno ukvarjanje s športom v šoli in prostem času, telesna nega, zdrava prehrana, nadomeščanje izgubljene tekočine),
 • spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost,
 • spoštovati pravila športnega obnašanja,
 • doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe.

Program šport za zdravje je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska pripravljenost, atletika, ples, ena od športnih iger, plavanje). Vsebine in izpeljava izbirnega predmeta omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve, ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve.

 

Turistična vzgoja 7. in 8. razred

Učitelj: Barbara Vorih

Razred: 7. in 8.

Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet.

Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov.

Učencem naj bi vzbudili zanimanje za turizem kot možno področje njihovega prihodnjega poklica ali ljubiteljskega dela.

Učenci se pri predmetu seznanijo z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju, se vključujejo v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavajo turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih, razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja. Pouk poteka v učilnici in na terenu. Tu učenci z raziskovalnimi metodami samostojno prihajajo do zaključkov, ki jih nato v obliki poročil predstavijo ostalim učencem.

V sklopu izbirnega predmeta se lahko učenci udeležijo enodnevne ali večdnevne ekskurzije v izbran kraj.

 

Verstva in etika 7., 8. in 9.

Učitelj: Barbara Vorih

Razred: 7., 8. in 9.

Predmet je trileten.

Učencem pomaga razumeti resnost in pomen verskih in etičnih vprašanj; navaja na prizadevanja za izoblikovan in premišljen odnos do teh vprašanj. Namenjen je tako učencem, ki imajo doma krščansko religiozno vzgojo kot pripadnikom drugih religij in tistim brez domače religiozne vzgoje.

 1. razred – Verstva in etika I: SVET

Namen je pri obravnavi verstev navajanje in usposabljanje za dojemanje raznolikosti sveta, usposabljanje za soočanje z različnostjo vzorov in vzornikov, iskanje lastne identitete ob spoznavanju in sprejemanju različnosti drugih.

 1. razred – Verstva in etika II: SKUPNOST

Pri obravnavi verstev so v ospredju verske skupnosti, njihov odnos do drugih skupnosti, vrednote in etika medčloveških odnosov različnih verstev. Podobo religij dopolni primerjalni vpogled v obredno, simbolno in doživljajsko razsežnost in njihovo povezanost.

 1. razred – Verstva in etika III: OSEBA – njena odgovorna dejavnost v svetu in skupnostih

Delo je osredotočeno predvsem na obravnavanje krščanstva, celovitejša je predstavitev prevladujočega verstva v evropskem in slovenskem prostoru. Posebej so prikazani odgovori različnih verstev na vprašanje smisla.

 

Francoščina

Razred: 7., 8. in 9.

Učiteljica: Vesna Selinšek Jahić

Ali veš, …

da francoščino govori prib. 200 mio. ljudi po vsem svetu, s čimer se uvršča na 8. mesto po številu govorcev?

da je francoščina uradni jezik v 29. državah po svetu?

da ti znanje angleščine lahko zelo olajša učenje francoščine? V preteklosti je ogromno francoskih besed prešlo v angleški jezik; spremenila se je izgovorjava, pomen pa je večinoma ostal nespremenjen.

da ti znanje francoščine pomaga pri razumevanju španščine in italijanščine?

da je francoščina uradni jezik v številnih mednarodnih organizacijah, npr. v Mednarodnem olimpijskem komiteju, Združenih narodih, EU… in eden od treh uradnih jezikov v diplomaciji?

Če te mika odkrivanje francoskega jezika in spoznavanje francoskih navad, se nam pridruži. Naučili se bomo predstaviti se in pozdraviti (salut!), opisati sebe, družinske člane in prijatelje, šteti do sto, poimenovati barve, dneve v tednu, dele telesa in predmete, ki nas obkrožajo; praznovali bomo francoske praznike, poslušali francoske pesmi in gledali filme ter skuhali ali spekli kakšno francosko jed.

Načini prehranjevanja 9. razred

 

Učitelj: Dragica Jurkušek

Razred: 9.

Izbirni predmet NAČINI PREHRANJEVANJA učencem ponuja zanimive teme s področja zdrave in raznolike prehrane. Učenci bodo spoznavali različne načine prehranjevanja ljudi ter njihove pozitivne in negativne učinke na naše zdravje. S potovanjem po zemljevidu Slovenije bodo spoznavali tradicionalne slovenske jedi in se jih naučili tudi pripraviti. Raziskovali in pripravljali bodo jedi različnih držav in kontinentov, se seznanili s prehrano športnikov ter se naučili načrtovati jedilnik. Spoznali bodo, kako preživeti v naravi in se oskrbeti s hrano iz virov, ki so nam dostopni v naravi.

Predmet predstavlja nadgradnjo vsebin predmetov gospodinjstvo ter sodobna priprava hrane. Teme in znanja se povezujejo z vsebinami biologije, kemije, geografije in športa. Pridobljena znanja bodo učencem v veliko pomoč za preudarno odločanje o lastni prehrani ter skrbi za svoje zdravje. Omogočajo jim tudi odlično osnovo za nadaljnje šolanje na zdravstvenih, gostinsko-turističnih in agroživilskih šolah.

 

 Opisi NEOBVEZNIH izbirnih predmetov

Za opis kliknite na predmet.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:

Neobvezne izbirne predmete izvajamo v šolskem letu 2022/23 v okviru RaP pri naslednjih predmetih:

Predmet Učitelj Razred Št. skupin
Francoščina Danijela Žegarac 4.–6. 1
Umetnost Jožica Lešnik Švajger, Kerstin Pori 4.–6. 2
Tehnika Danijel Šic 4.–6. 2
Šport Goran Kolednik 1.–9. 3

Francoščina 4., 5. in 6. razred

Učenci bodo spoznali osnove francoskega jezika in kulture na njim primeren in zanimiv način – preko različnih iger, izštevank, otroških pesmi, igranja vlog, risank oz. filmov… Poudarek pouka bo na ustni komunikaciji in slušnem razumevanju, vsebine se bodo kolikor le mogoče približale določenim vsebinam pri obveznih predmetih oz. jih podpirale.

Učenci se bodo naučili šteti do 20, predstaviti sebe, prijatelja ali družinskega člana, pozdraviti in se zahvaliti, povedati, kaj imajo radi in kaj ne, poimenovati barve, dneve v tednu, mesece, domače živali, dele telesa in predmete, ki jih obdajajo (npr. šolske potrebščine).

Prav tako bodo spoznavali Francijo, značilnosti dežele, navade in običaje npr.: pozdravljanje, praznovanje praznikov, ter jih primerjali s svojimi navadami.

 

Umetnost – likovna ustvarjalnost 4., 5. in 6. razred

Učenci potrebujejo spodbude in izzive, da se ne bi dolgočasili. Prav tako potrebujejo nove veščine, izkušnje in vaje. Predmet je splošno koristen, saj nobeno predmetno področje ne more brez razvitih prostorskih predstav in sposobnosti vizualizacije.

Sveže ideje so tiste, ki dandanes, še bolj pa v družbi prihodnosti, nekaj veljajo, zato bodo splošni cilji in usmeritve predmeta zasnovane na:

 • praktičnem likovnem izražanju in ustvarjanju (uporabi različnih materialov, orodij, tehnologij)
 • razvijanju motoričnih spretnosti in občutljivosti
 • negovanju individualnega likovnega izraza
 • razvijanju sposobnosti opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, likovnega spomina in domišljije
 • povezavi z drugimi predmetnimi področji in vsakdanjim življenjem

Vizualna podoba GLASBENE  PRAVLJICE je le eden od načrtovanih skupnih projektov s področjem glasbene ustvarjalnosti, kjer bi se otroci predstavili na področju umetnosti na eni izmed šolskih proslav.

Preverjanje in ocenjevanje znanja pri neobveznem izbirnem predmetu Umetnost temelji  na ustvarjalnosti (uporaba znanj, spretnosti, izvirnosti) in izvedbi načrtovanih likovnih izdelkov ter njihovem vključevanju na druga predmetna področja (razumevanje in uporaba znanj pri likovnem, filmskem, plesnem, glasbenem izražanju ter drugih med predmetnih povezavah).

Vsak kreativen človek je inteligenten, ni pa vsak inteligenten tudi že kreativen (A. Trstenjak).

 

Umetnost – glasbena ustvarjalnost 4., 5. in 6. razred

Neobvezni izbirni predmet – NUM bo vzpodbujal zanimanje in doživljanje otrok z glasbo. Vsebina vzgojno-izobraževalnega dela, bo naravnana tako, da bo vzpodbujala in razvijala tovrstno zanimanje pri otrocih.

Pri predmetu glasbena ustvarjalnost bodo otroci lahko izražali svoje občutke, ideje, zamisli ob poslušanju, izvajanju in ustvarjanju glasbe.

Otroci so čustveno občutljivi in dovzetni, zato jih glasba zanima in pritegne, daje jim močen vtis.

Glasbena ustvarjalnost se pojavlja v treh oblikah:

 • poustvarjanje glasbenih vsebin (petje, igranje na glasbila),
 • glasbena produkcija (dopolnjevanje in oblikovanje glasbenih vsebin, zvočni eksperimenti, improvizacija) in
 • izražanje doživetij ob glasbi in drugih umetnostnih zvrsteh (izrazni gib, ples, likovno in besedno izražanje).
 • Pri predmetu glasbena ustvarjalnost bodo učenci poustvarjali in ustvarjali vokalne, inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne vsebine (petje v povezavi z inštrumentalno spremljavo – otroci bi igrali na Orffove inštrumente kot so ksilofon, metalofon, zvončki, ritmična glasbila.

Če kdo izmed učencev igra na kakšen inštrument v glasbeni šoli, ga lahko pri izvajanju različnih skladb seveda vključimo. Naučili in navajali se bodo na samostojno orientacijo v partiturah (notni zapis skladbe) in lastne glasbene zamisli tudi zapisovali.

Cilj predmeta je ob zaključku strniti pridobljeno znanje in izkušnje v glasbeno pravljico in jo predstaviti na  šolski prireditvi.

Otroci bi v predstavi sami odigrali vloge, peli, ustvarili bi lastno inštrumentalno spremljavo na Orffove inštrumente ali na inštrumente, ki jih igrajo v glasbeni šoli.

Ta projekt bi načrtovali skupaj z NUM – likovna ustvarjalnost, kjer bi otroci ustvarjali vizualno podobo glasbene pravljice.

Predstavo bomo tudi izvedli na eni izmed šolskih proslav.

Predmet se ocenjuje s številčnimi ocenami.

Ocenjuje se:

 • izvajanje (npr. razumevanje in uporaba spretnosti, sposobnosti in znanj pri glasbenem izražanju),
 • ustvarjanje (npr. uporaba spretnosti, sposobnosti in znanj pri ustvarjanju, oblikovanju, dopolnjevanju vsebin, poustvarjanju del, improvizaciji).

 

Tehnika 4., 5. in 6. razred

Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehnika in tehnologija v šestem razredu.

Predmet omogoča učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s tehničnega področja in povezavo z drugimi predmetnimi področji.

Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv (papir, les in umetna gradiva) in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv.

Pri praktičnem delu učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev.

Konstruiranje modelov s sestavljankami omogoča pridobivanje tehničnega in fizikalnega znanja in izkušenj ter razvijanje sposobnosti za ustvarjalnost in konstruktorstvo.

Risanje in branje tehnične in tehnološke dokumentacije pomenita načine in sredstva grafičnega in pisnega sporazumevanja v tehniki in tehnologiji ter navajanje na izražanje zamisli, kar razvija prostorsko predstavljivost in prostorsko inteligenco učencev. Spodbuja ustno izražanje z uporabo slovenskih tehničnih izrazov.

Pri delu v skupini učenci razvijajo sposobnosti sodelovanja in vodenja.

Učenci s preskušanjem ugotavljajo lastnosti gradiv. Težimo za tem, da učenci uporabijo gradiva iz odsluženih predmetov, ki bi jih sicer odvrgli, in tako razvijajo pozitiven odnos do varovanja narave. Pri delu naj smotrno uporabijo gradivo, da bo kar najmanj odpada, in poudarijo pomen recikliranja gradiv.

Pri načrtovanju in izdelavi izdelkov lahko med seboj kombinirajo različna gradiva. Ukvarjali se bomo s papirjem, lesom in umetnimi gradivi.

Prijavnica za ZPN 2023/24

Dragi starši in učenci! Pričeli smo z zbiranjem prijav za obiskovanje zgodnjega poučevanja nemščine v prihodnjem šolskem letu. Z izpolnjenim soglasjem (že vpisani učenci ga dobijo pri pouku nemščine) se strinjate s prijavo vašega otroka na zgodnje poučevanje nemščine...

Utrinek iz Graza

Utrinek iz Graza

Na naši nemški ekskurziji od 3. - 5. razreda smo se imeli zelo lepo. Ogledali smo si glavne znamenitosti mesta Graz in se naučili  marsikaj novega tudi o Avstriji na splošno. Prilagamo sliko iz izleta in obveščamo starše, da prejmejo plačilo prevoza v višini...

Prijavnica za ZPN 22/23

Pozdravljeni učenci nemščine, danes ste prejeli prijavnice za zgodnje poučevanje nemščine v naslednjem šolskem letu, ki mi jih podpisane vrnete najkasneje do 22.4.22. MFG Prijavnica za zgodnje poučevanje nemščine 2022/23 Dragi starši in učenci! Z izpolnjenim soglasjem...

Dostopnost