Skoči na glavno vsebino

V Razvojnem načrtu OŠ Toneta Čufarja Maribor smo delavci šole v sodelovanju s starši in z učenci oblikovali za obdobje od septembra 2010 do septembra 2015 smernice razvoja na področjih:

  • urejanje in posodobitev šolskega prostora,
  • pedagoško področje – kompetence učiteljev, kompetence učencev, projekti,
  • vzgojno področje,
  • vodenje.

Na osnovi Razvojnega načrta 2010–2015, Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2012/13 ter analize dela v šolskem letu 2012/13 smo za šolsko leto 2013/14 določili naslednji prednostni področji:

  • strategije za nenasilno komunikacijo (soočenje z neprimernim vedenjem, agresivnostjo in s konflikti, prepoznavanje medsebojnega neprimernega vedenja, učencem je potrebno zadati konkretne naloge, kako bi odpravili slabo komunikacijo med seboj, zapišejo jih v razredu, razrednik in sorazrednik jih mesečno spremljata);
  • dvig ravni bralne pismenosti.

Delo z nadarjenimi učenci – v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo

  • Strategije za nenasilno komunikacijo: S pomočjo analize končnih rezultatov prednostne naloge Strategije za nenasilno komunikacijo so nastali predlogi, na osnovi katerih smo se dogovorili, da bomo pozornost v tem šolskem letu še posebej namenili učencem, in sicer zavedanju o neprimerni komunikaciji, soočanju z neprimernim vedenjem, agresivnostjo in s konflikti, prepoznavanju medsebojnega neprimernega vedenja ter opozarjanju samih učencev na neprimerno komunikacijo in vedenje.
  • Razvijanje bralne pismenosti: Že več let ugotavljamo, da sta bralno razumevanje in funkcionalna pismenost učencev na naši šoli (podobno ugotavljajo na večini šol v Sloveniji) na prenizki stopnji. Zato so tudi rezultati različnih preverjanj, kjer sta kot osnova besedilo in razumevanje prebranega, nižji, kot bi lahko oz. bi morali biti. Zato smo že v preteklem šolskem letu kot prednostno nalogo izvajali razvijanje bralne pismenosti. Ker je le-to za zadovoljujoče rezultate večletni proces, bomo tudi v šolskem letu 2013/14 aktivnosti na tem področju izvajali kot prednostne.
  • Delo z nadarjenimi učenci: Pod mentorstvom območne enote Zavoda RS za šolstvo Maribor bomo v šolskem letu 2013/14 pregledali področje dela z nadarjenimi učenci, ter področja, za katera bomo ugotovili, da so šibka, in jih poskušali izboljšati. V prvem koraku bomo izdelali izvedbeni načrt dela z nadarjenimi učenci s pomočjo kazalcev kakovosti za vzgojno-izobraževalno delo (prva polovica leta), v nadaljevanju pa bomo delali v skladu z izvedbenim načrtom.
Dostopnost