Skoči na glavno vsebino

Svet šole

Svet šole sestavljajo predstavniki Mestne občine Maribor, predstavniki Sveta staršev in Predstavniki delavcev šole.

Svet šole tako predstavljajo:

Predstavniki delavcev:

 • Cafuta Marjana
 • Forjan Natalija
 • Mirkanović Aleksandra
 • Podbevšek Živa
 • Riedl Mojca

Predstavniki staršev:

 • Jančič Mirjana
 • Močnik Robert
 • Ribič Nataša

Predstavniki ustanovitelja MOM:

 • Jeraj Bernarda
 • Leber Karolina
 • Peklar Drago

Predsednica Sveta Šole je Aleksandra Mirkanović.

O svetu šole

V skladu z 48. členom (Pristojnosti sveta) Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11) Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom, vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike staršev v Svet šole in druge organe šole, lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Poslovnik Sveta šole: Poslovnik

Zapisniki Sveta šole

Dostopnost