Skoči na glavno vsebino

Na osnovi razvojnega načrta, ki je nastal kot rezultat raziskav med učenci, starši ter zaposlenimi v preteklih letih, in problematike, ki jo opažamo, smo za šolsko leto 2011/12 določili naslednja prednostna področja:

  • Spletne učilnice.
  • Komunikacija med učenci.
  • Aktivne metode dela – terensko delo.

 

Spletne učilnice.

Učitelji bodo poskušali s sodelovanjem naših učencev postaviti in ”zaživeti” spletne učilnice, s pomočjo katerih bodo lahko učenci samostojno usvajali novo snov, se učili uporabe računalnika in kreativno sodelovali pri ustvarjanju učnih ur.

Komunikacija med učenci.

V preteklih letih smo ugotovili, da je komunikacija med učenci pogosto neustrezna, nespoštljiva in celo žaljiva. Zato bomo s pomočjo razrednih ur, delavnic, socialnih iger in razgovorov učence učili, kakšna je ustrezna komunikacija med njimi, in poskušali doseči, da bo le-ta v tem in naslednjih šolskih letih strpnejša in spoštljivejša.

Aktivne metode dela – terensko delo.

Kljub temu da že nekaj let spodbujamo in povečujemo uporabo aktivnih metod dela pri pouku, smo ugotovili, da je terensko delo tisto, ki bi ga lahko še večkrat vključili v pouk, saj je za učence zelo zanimivo in prinaša dobre rezultate. V preteklem šolskem letu smo s prednostno nalogo že začeli in dosegli dva pomembna cilja. V vsakem razredu se je ta oblika dela izvajala vsaj dva krat letno, prav tako pa smo v ta namen uredili naravoslovno učilnico na prostem. V letošnjem letu želimo število ur uporabe metode terenskega dela povečati in razširiti na predmete, kjer v preteklih letih te metode niso uporabljali.

Razvijanje močnih področij učencev. V tem šolskem letu bomo poskušali poiskati močna področja vsakega učenca in nato skupaj z njim poiskali možnosti razvijanja njegovega močnega področja v šoli.

 

V tem šolskem letu bomo seveda nadaljevali z že začetimi nalogami iz preteklih šolskih let:

  • uporaba interaktivne table pri pouku,
  • formalna in neformalna srečanja ter druge oblike druženja in sodelovanja s starši,
  • zagotavljanje čim boljših pogojev za prijetno delovno vzdušje na šoli in prijetno počutje učencev, učiteljev ter drugih delavcev,
  • spodbujanje bralne kulture in razvijanje bralnega razumevanja.

 

Zavedamo se, da za doseganje prednostih nalog niso dovolj le pripravljenost za delo, strokovna usposobljenost in dobre gmotne razmere. Pomembnejši so ljudje, odnosi med njimi in njihove zamisli, predvsem pa zmožnosti za uresničevanje le-teh.

Vsi delavci šole bomo s svojim delovanjem prispevali k čim večji uresničitvi prednostnih nalog, prav tako pa k uresničevanju vseh ciljev našega vzgojno-izobraževalnega dela. Trudili se bomo, da bodo učenci na naši šoli pridobili veliko novega znanja in novih veščin, da bodo znali spoštovati sebe in druge, da bodo spoštovali različnost in vrednote, za katere se zavzemajo sami ali drugi okoli njih.

Dostopnost